суббота, 12 ноября 2016 г.

Беседа старца Анфима греч.текст с паралельным русским переводом



1
Ακούστε παλικάρια. Ο άνθρωπος είναι κατ΄ εξοχήν δημιούργημα  του Θεού. Υπερτερεί όλων των άλλων δημιουργημάτων.
Слушайте парни. Человек есть по преимуществу творение Божие. Превосходящее все остальные творения
2
Διότι εκεί εφανέρωσε ο αόρατος και ακατάληπτος  την παντοδυναμία του και την πανσοφία του στον άνθρωπο
Потому, что там явил невидимый и неприступный свое всесилие и свое всемудрость человеку
3
Και τον δημιούργησε διπλό κατ΄ εικόνα και κατ΄ ομοίωση και κατοίκησε  (?)
И сотворил его двойным, по образу и по подобию, и вселил
4
Όπως είναι η άλλη κτήση να είναι εκεί. κατ΄ εικόνα. Πνεύμα ο Θεός και ο άνθρωπος πνεύμα.
Как и всю тварь, чтобы он был там. По образу. Дух Бог и человек тоже дух
5
Ο Θεός πανταχού παρών και ο άνθρωπος με το νου του πηγαίνει παντού
Бог везде сый и человек умом путешествует повсюду
6
Ο Θεός δημιούργησε όσα βλέπουμε και όσα δεν βλέπουμε. Αυτά που βλέπουμε είναι φθαρτά.
Бог сотворил все , что мы видим и что не видим. То, что видим это тленно
7
Αυτά που δεν βλέπουμε είναι άφθαρτα αιώνια.

То, что не видим есть нетленное вечное
8
Ο άνθρωπος το σώμα του το βλέπει γιατί είναι ύλη αποτελείται από τα 5 στοιχεία
Человек свое тело видит так как оно тленно и состоит из 5 стихий(элементов)
9
Από την γη, από το νερό, από τον αέρα, από το πυρ, από τ
Из земли, воды, воздуха. Огня и кислорода и эфира
10
Αυτά έχουν όλα τα ζώα όπως και ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος έχει ένα
Все это есть и у всех животных и у человека. Человек  же имеет нечто
11
Που δεν μπορεί να το εννοήσει, όμως δεν μπορεί και να το αρνηθεί, έχει το πνεύμα
что не может осознать, но не может и отрицать это. Он имеет дух.
12
Που το ονομάζουμε ψυχή. Το πνεύμα αυτό είναι μια ουσία
Который мы называем душой. Этот дух есть одна сущность
13
Δεν είναι όπως είναι το σώμα και αυτό είναι το υπέροχο του ανθρώπου
Но не есть как тело и это есть нечто превосходное у человека
14
Τα ζώα να πούμε έχουν τας αισθήσεις ό άνθρωπος
Животные имеют чувства..и человек имеет
15
Αλλά έχει και τον νου δεν έχουν τα ζώα τον νου
Но человек имеет, и разум животные не имеют разума
16
Η σημαντικότερη αίσθηση του ανθρώπου είναι η όραση που την έχουν και τα ζώα κλπ.
Важнейшим чувством человека есть зрение, которое есть и у животных и т.д.
17
Η εμφαντικότερα ενεργεία της ψυχής είναι ο νους
Важнейшая энергия души это ум
18
Το οφθαλμός της ψυχής είναι ο νους
Око души есть ум
19
Με τον νου πηγαίνει παντού όπως με τα μάτια βλέπει ανοιχτά
Умом может пойти всюду, также как глазами видит открыто
20
Όταν ο δημιουργός του είπε και ό άνθρωπος δημιουργεί (με το ύλη)  
Когда Творец сказал,  то и человек начал творить (с помощью вещества)
21
(03 : 09)

22
Δημιουργεί και κάνει σπίτια
Творит и создает дома
23
Κάνει κανένα ζώο σπίτια όπως κάνει ο άνθρωπος;
Может, какое ни- будь животное построить дом как это делает человек?
24
Κάνει αυτοκίνητα και τρέχει πιο πολύ από τους λαγούς και τα ζαρκάδια
Делает автомобили и бежит быстрей зайцев и косуль
25
Κάνει κανένα άλλο εκτός του ανθρώπου αυτά; όχι
Делает так какое ни- будь другое животное кроме человека? Нет.
26
Κάνει υποβρύχια μέσα στην θάλασσα με τα ψάρια να ζει
Делает подлодки. В море вместе с рыбами может жить
27
Κάνει σκάφανδρα με τα οστρακοειδή. Τα κάνει κανένα άλλο εκτός του άνθρωπου όλα αυτά; 
Делает скафандры как омары. Какое то ииное животное кроме человека делает такое?
28
Κάνει αεροπλάνα. Πετάει πιο πάνω απ ότι μπορούν να πάνε τα πουλιά
Делает самолеты. Летает выше птиц
29
Πάνω από τα σύννεφα έφτασε μέχρι το κοντινό πλανήτη την Σελήνη
Над облаками. Достиг вплоть до ближней планеты до Луны
30
Όλα αυτά συνιστούν το κατ΄ εικόνα του ανθρώπου
Все это составляет «по образу» человека
31
Το κατ ΄ εικόνα είναι κάπως έτσι χοντρότερα αισθητό
По образу- это нечто такое, то есть более ощутимое
32
Από σύλληψη άνθρωπος έχει νου λόγο και πνεύμα
С зачатия человек имеет ум, логос и дух
33
Νους ο Πατήρ, Λόγος ο Υιός Πνευμα το Άγιον
Ум Отец Логос-Сын Дух Святый
34
Ουδεις μπορούν να αρνηθούν αυτά (οντότητες)
Никто не может отрицать этих бытий
35
Το καθ  ομοίωση το έχει απολέσει με την παράβαση των πρωτοπλάστων
По подобию было утраченно в (грехо)падении первозданных
36
Δι ΄αυτό δεν ωφελεί το κατ εικόνα αν δεν ανέλθουμε στο κατ΄ ομοίωση
Поэтому не приносит пользы «по образу» если мы не взойдем к «по подобию»
37
Διότι όμοιο με το όμοιο ενώνεται
Потому, что подобное с подобным соединяется
38
Φως με φως ενώνεται φως με σκότος μπορεί να ενωθεί;
Свет со светом соединяется, свет с тьмой может соединиться?
39
Το χέρι το δικό μου με το χέρι του αδελφού Σπυρίδωνος ενώνεται
Моя рука с рукой отца Спиридона соединяется
40
Μπορούμε να πιάσουμε το χέρι της εικόνας η εικόνα το χέρι το δικό μας; Όχι!
Но можем ли мы взять руку на иконе или икона нашу руку? Нет!
41
Γι΄ αυτό αν δεν ανεβούμε στο κατ΄ ομοίωση καλυτέρα να μην γινόμεθα 
Поэтому если не поднимемся до «по подобию» лучше нам не быть
42
Διότι ας είσαι άνθρωπος και χίλια χρόνια (δεν έζησε κάνεις)
Потому что есть человек и тысячу лет пусть(хоть и не жил столько никто)
43
Μετά το τέλος δεν έχει η ψυχή το πνεύμα είναι αμερές είναι αιώνια
Потом конца не имеет душа она не из частей она вечная
44
Είναι αθάνατο είναι λογικό
Она безсмертная и разумная
45
Αυτό το άμερες αθάνατο λογικό αισθάνεται φόβο και τρέχει
Это, состоящее не из частей безсмертное разумное чувствует страх и бежит
46
Σε προστασία του παντοδυνάμου πνεύματος.

К защите всесильного Духа
47
καθώς τα παιδιά τρέχουν στους γονείς
Так как дети бегут к родителям
48
Έτσι και κάθε πνεύμα τρέχει στον Πάτερα των πνευμάτων
Так и каждый дух бежит к Отцу духов
49
Τον Δημιουργό τον Θεόν, ναι αλλά είμαστε κτίσματα, καθώς κάθε πράγμα
К Творцу к Богу, но мы творения как и каждая вещь
50
που κατασκευάζει ο άνθρωπος να πουμε δεν μπορεί να καταλάβει τον άνθρωπο
та, что изготовил человек, скажем, не может понять человека
51
 Ούτε και εμείς μπορούμε να καταλάβουμε τον ακατάληπτο δημιουργόν 
Так и мы не можем понять непостижимого Творца
52
Όσο απεκαληφθει σε μας, στους πατριάρχες στους προφήτες
Насколько он открылся нам патриархам пророкам
53
Στην ένσαρκον οικονομίαν
В домостроительстве воплощения
54
Καθώς δεν μπορεί το δικό μας έργο να καταλάβει εμάς
Так как не может творение наших рук понять нас
55
Και εμείς έτσι δεν μπορούμε να καταλάβουμε τον Θεόν
Так и мы не можем понять Бога
56
Και όχι ως μερικοί πλανεμένοι ή μάλλον τρέλλοι
А не так как некоторые заблуждающиеся, а скорее сумасшедшие
57
Βγήκαν έξω απο τροχαία της γής
Вышли за орбиту Земли
58
Κι ήθελαν να δουν τον Θεόν τον επείραζαν
И хотели увидеть Бога и его испытывали
59
Και δεν ξέρω τι του κάνανε στο νέφος
И не знаю, что еще они там делали на облаке
60
Πως τον φανταζότανε
Как они его представляли
61
Ο θεός είναι άπειρος στην ουσία, ακατάληπτος απερίγραπτος, απερινοητος
Бог безграничен в сущности, непостижим, неописуем
62
Υπερ πάσαν θέσιν καθώς ένα αντικείμενο και είμαστε έξω απ ΄αυτό
Вне всякого места. Подобно некоему предмету вне которого мы находимся
63
Έτσι ο Θέος είναι έξω από το κόσμο Που βλέπουμε
Так Бог вне мира, который мы видим
64
διότι είναι δημιουργός του κόσμου
Потому что он есть Творец мира
65
Καθώς το κτίσμα δεν μπορεί να καταλάβει από μας τίποτα
Как творение(наше) не может в нас понять ничего
66
Έτσι και η κτήση δεν μπορεί να καταλαβει από τον Θεόν
Так творение не может понять Бога
67
Μη όσο απεκαληφθει από τον Θέον
Только то, что открыто Богом
68
Το δικό μας έργο μαρτυρεί την ενεργεία μας το κόπο μας που κάναμε την σοφία μας
Наше произведение свидетельствует о нашем действии о труде который мы предприняли, о нашей мудрости
69
Έτσι και ο άνθρωπος μαρτυρεί τον παντοδύναμο Θέο τον ακατάληπτον τον απερίγραπτον
Так и человек свидетельствует о всемудром Боге непостижимом и неописуемом
70
Κάθως και ο άνθρωπος έχει την δυναμιν και βλέπει
Так как человек имеет силу и видит
71
Τις ήταν αυτός που έδωσε την δύναμη αυτή της οράσεως
Кто есть тот Кто дал эту силу зрения
72
Βλέπει και πλεον ακροτατα τα βάθη και της ψυχής μας
(Бог)Видит и крайнюю глубину нашей души
73
Και ότι γίνεται πάντου
И что происходит везде
74
Αυτή η παντοδύναμη θεωτις δημιούργησε και ακοή
Это Всесильное божество сотворило и слух
75
Τι θα΄ναι ή ακοή; Τα ακούει
Что есть слух? То чтобы слышать
76
Και αν είναι για τον θεο ανταμείβονται
И если это(слышать) для Бога то получает воздаяние
77
Και αν είναι κατά του θεού καταδικάζονται
А если против Бога то осуждается
78
Αυτός ο παντοδύναμος Θεός τα δημιούργησε όλα. Τας αισθήσεις και ταύτα λοιπόν
Этот всесильный Бог сотворил все. Чувства и все вообще
79
Πόσο υπερτέλειος είναι από πάσαν τελειότητα
Сколь сверхсовершенен он есть по сравнению со всяким совершенством!
80
Και γι΄αυτό ο άνθρωπος να καταλάβει τα μέτρα του
Поэтому человек должен понимать свою меру
81
Οτι είναι ένα ασθενές δημιούργημα
То что он есть немощное творение
82
Και να πλησιάζει τον δημιουργό του ώστε να εξασφαλίζει στον εαυτό του
И приблизится к своему Творцу, с тем чтобы обеспечить себе
83
Να μη πέφτει σε πλάνες και να καταστρέφεται
Не впадение в заблуждения и катастрофу
84
Καινα φυλάγει την υγειά του σώματος
И сохранение здравия телесного
85
Και η αθανασία που έχει η ψυχη του
И то безсмертие,  что имеет его душа
86
να κληρονομήσει την αιωνιότητα
Чтобы унаследовала она вечность
87
Διοτι(09 25) να πούμε τον άλλο καιρό δεν έχει
Так как мы должны сказать, что нет у нее другого времени
88
Την παρούσα ζωή έχει για να ανέβει στο καθ ομοίωση
Только настоящую жизнь они имеет, для того, чтобы взойти к «по подобию»
89
Είπαμε μερικά για κατ είκονα
Мы сказали несколько слов о «по образу»
90
Τώρα θα πουμε ελάχιστα για το καθ΄ ομοίωση
Сейчас скажем немногое и о «по подобию»
91
Πως μπορούμε να πάμε να ενωθούμε με τον Θεό; Διότι το όμοιο με το όμοιο ενώνεται
Как мы можем прийти к тому, чтобы соединится с Богом? Подобное с подобным соединяется
92
Λέγει γίνεστε άγιο καθ ότι εγώ άγιος ειμη
Он говорит станьте святыми как Свят я
93
Πρέπει να αγώνιστουμε τουτέστιν να γίνουμε όσο έιναι δύνατον άγιοι
То есть мы должны бороться, чтобы стать насколько это возможно святыми
94
Τι είναι άγιοτης; αγιοτις είναι να αποβάλουμε το κακό και να κάνουμε το καλό. Λέγει γίνεστε δικαίοι καθώς ο Πάτηρ ο ουράνιος δίκαιος έστιν
Что такое святость? Святость есть отвержение зла и творение добра. Он говорит будьте праведны как и Отец ваш небесный праведен есть
95
Και πρώτη δικαιοσύνη αρχίζει απο το ίδιο το άτομο μας
И первая праведность начинается с самого нашего индивидуума
96
Να δώσουμε στην ψύχη αυτά που μας ανήκει τα πρωτεία τα αιώνια, το άθανατο
Дадим нашей душе, то, что ей принадлежит, первенство, вечное, безсмертное
97
Ότι κάνει το σώμα η ψυχή ενεργεί δια του σώματος ως εργαλειο
То, что делает тело-это душа действует через тело как через орудие
98
Για΄ αυτό και στο σώμα να δώσουμε κανονική του τροφή και κανονικά του φορέματα
Поэтому и телу дадим ее нормальную пищу и нормальную одежду
99
Και όχι τα το έχουμε άλογο να καταστρέφει τη ψυχή το σώμα
И не будем это (пищу и одежду) иметь неразумно с тем, чтобы они губили нашу душу
100
Δίοτι η ψύχη δεσπόζει το σώμα του
Потому, что душа владычествует над телом
101
Πρώτα διανοούμεθα και αποφασίζουμε και έτσι κάνει η ενεργεία το σώμα
Сначала мыслим и решаем и так совершает действие тело
102
Για΄ αυτό και να δώσουμε απολογία, για κάθε λόγο, για κάθε πράξη, για κάθε διανόηση
Поэтому и дадим ответ за каждое слово, за каждое действие, за каждую мысль
103
Λοιπον αφού δώσουμε δίκια στον εαυτό μας
Итак, после того как дадим праведное самим себе
104
Στην ψύχη μας την πίστη την τελειότητα, την αγαθοεργία 
Душе (дадим) совершенство и делание блага
105
Θα δώσουμε και στο σώμα μας τις απαιτήσεις της τροφή και ενδύματα
Дадим и телу его требования пищу и одежду
106
Ομοίως η εντολή του ενσώματου όπως θέλουμε να κάνουνε οι άλλοι άνθρωποι σε μας
Подобно этому и заповедь ставшего телесным(т.е Бога Слова воплотившегося) «как мы хотим, чтобы с нами поступали другие люди»
107
έτσι να κάνουμε και εμείς αυτούς όμοια
Так и мы будем поступать с ними.
108
Θέλομε να μας αγαπούνε πρέπει να τους αγαπούμε και έμεις αυτούς
Хотим, чтобы нас любили? Мы тоже должны любить их
109
Θέλουμε να μας κτυπουν να καταστρέφουν; Όχι! κάνεις δεν το θέλει. 
Хотим, чтобы нас били и нас губили?  Нет! Никто не хочет этого.
110
Τότε και έμεις να μη κάνουμε σε κανέναν κακό
Тогда и мы не должны никому делать плохого.
111
Είναι πλήρωσης η τέλεια πλήρωσης  αληθινής αγάπης που άλλου δεν υπάρχει
Это исполнение совершенное исполнение истинной любви, который нет нигде
112
Μόνο στο θείο ευαγγέλιο
только в божественном евангелии
113
Λοιπον λέγει παλι γίνεστε οικτίρμονες καθώς και ο Πάτηρ ο υμών ο Ουράνιος οικτίρμων εστιν                          
Итак снова говорит будьте милостивы как и Отец ваш Небесный милостив
114
Ανατέλλει τον ήλιον στους δικαίους και στου αδίκους
Дает всходит солнцу над праведными и неправедным
115
Να μιμηθούμε όσο δυνατό την καλοσύνη του, που είναι καλό  
Уподобляйтесь насколько возможно его доброте, которая есть добро
116
  Τους δε άλλους που κάνουν κακό να τους συγχωρούμε
Других же которые делают зло будем прощать
117
Τότε πληρούμε το θέλημα του Θεού
Тогда исполняем волю Божию
118
Και γινόμαστε πραγματικές, όσο δύνατον, εικόνες του Θεού
И становимся настоящи, насколько это возможно, образы Божии
119
Λοιπόν καθώς ο Θεός μας δημιούργησε σώμα και ψυχή
Итак, как Бог сотворил на телом  душой
120
Από μένα η ψύχη θέλει πίστη αληθινή
От меня душа хочет веры истинной
121
Αυτό το λόγο αληθείας
Того слова истины
122
Και από το σώμα σωφροσύνη και καθαρότητα
И телу благоразумия и чистоты
123
Διότι λέγει τα σώματα ημών είναι ναός του Άγιου Πνεύματος
Потому что наши тела есть храм Духа Святого
124
Και όποιος φθείρει τον ναό του Θεού φθείρει αυτόν ο Θεός
И кто растлевает храм Бога того растлевает Бог
125
Λέγει και για το αγιασμό του σώματος άνευ του οποίου ουδείς όψεται τον Κύριον
Говорит и об освящении тела без которого никто не узрит Бога
126
Γι΄αυτό πρέπει να είναι και τα σώματα ημών καθάρα και απηλαγμενα κἀθε αισχρωτητος
Поэтому нужно чтобы тела наши были чисты и свободно от всего постыдного
127
Οι έγγαμοι να είναι σώφρονες και να εκτελούν το έργο τους
Состоящие в браке должны быть мудрыми и делать то дело
128
Το οποίο διάλεξαν οι ίδιοι
Которое они избрали сами
129
Την παιδοποιία και γίνονται σύνεργοι του Θεού δια της αναδημιουργίας της ανθρωποτητος
Делание детей и становится соработниками Богу посредством воссоздания человечества
130
Να πληρουνται τα καλουπια τα οποία ο Θέος δημιουργησε
Чтобы заполнялись формы,  что Бог сотворил
131
Αν δεν μένουν εκεί τότε να πούμε αμαρτάνουν και είναι υπόδικοι κρίσεως
Если не делают этого. То скажем, что согрешают они и подлежат суду
132
Οι άγαμοι οι πραγματικά άγαμοι οι οποίοι θέλουν να ανέβουν υπεράνω απο κάθε αισθηση
Безбрачные настоящие безбрачные, которые хотят взойти превыше всякого чувства
133
Διότι οι έγγαμοι έχουν αυτό που έχουν οι τα κτήνη
Так как те кто в браке имеют и то, что есть у животных
134
Ενώ οι άγαμοι θέλουν την αγαμία που βρίσκεται στους αγγέλους
Тогда как безбрачные хотят свое безбрачие которое есть в ангелах
135
Και θέλουν δια του σώματος να ζήσουν την ζωή των αγγελων
И хотят с телом жить жизнью ангельской
136
Που είναι πολύ βαρή και πολύ μεγάλη
Которая очень тяжела и очень велика
137
Γι΄ αυτό μεγάλες ανταποδώσεις δίοτι άγγελοι είναι να πουμε αϋλος νοητική φύσις
Поэтому большая и награда, так как ангелы есть, скажем так, невещественная умная природа
138
Και λειτουργικά πνεύματα όπως λένε υπερεσιακά
И служебные духи как говорится служащие
139
αποστελομενα εις τους ανθρώπους τους μελοντους να κληρονομήσουν
И посылаемые к людям хотящим унаследовать
140
Την βασιλεία των ουρανών
Царство небесное
141
Να πούμε λογισμούς για την σωτηρία
Сказать им помыслы о спасении
142
Και οι μοναχοί οι άγαμοι είναι μιμητές των αυτών
Монахи безбрачные есть их подражатели

Και με το έργο τους στους ανθρώπους
И своим делом для людей
143
 Τι πρέπει να κάνουν
Что должны делать
144
Απολαμβάνουν τα αιωνία αγαθά
Наслаждаются вечными благами
145
Οι άγγελοι υμνολογούν τον Θεόν και οι μοναχοί μερά νύχτα υμνολογούν τον Θεόν
Ангелы воспевают Бога и монахи день и ночь воспевают Бога
146
Οι άγγελοι έχουν αγάπη και οι μοναχοί έχουν αγάπη
Ангелы имеют любовь и монахи имеют любовь
147
Και με το εαυτό τους και με όλη την ανθρωπότητα
И между собой и ко всему человечеству
148
Όπως το καθοριζει ένας μεγάλος άγιος και λέγει
Как это определяет один великий Святой и говорит
149
Φως αγγέλοίς ο Χρίστος φώς μοναχοίς οι άγγελοι φως εις τους λαϊκούς εγγάμους οι μονάχοι
«Свет ангелам Христос, свет монахам ангелы, свет мирянам(что в браке) монахи
150
Γι΄αυτό ο καθένας αναλόγως με το δρόμο που διάλεξε
Поэтому каждый в соответствии с путем, что он выбрал
151
Οφείλει να τον τηρήσει ώστε   να λάβει και το δίκαιον έπαινο  απο τιν Δημιουργόν
Должен их блюсти, чтобы получить праведную похвалу от Творца
152
Τον μισθό του φρόνιμου και πιστού οικονόμου
Плату благоразумного и верного домоуправителя
153
Αλλά δυστυχώς στην σημερινή εποχή
Но к сожалению в нынешнюю эпоху
154
Όλα έχουν αναστρευλοθεί όπως λέγει ο θείος Χρυσοστομος
Все извратилось как говорит божественный Златоуст
155
Τα άνω κάτω έγιναν οι άνθρωποι αντί για να κοιτάζουν άνω
С ног наголову стали люди вместо того. Чтобы смотреть ввысь
156
Όπως είναι και το όνομα τους εκ του ανθρει τουτέστιν άνω βλέπει
Что и означает имя их антропос от глагола ανθρεί то есть смотреть вверх
157
Κοιτάζουν κάτω τα πάθη τους την ασέβεια τους
Они смотрят вниз на страсти на нечестие
158
Τα πάντα εμαυροθησαν αλλά μένουν έλαχιστοι όπως λέγει στο διάλογο του Παντοκράτωρ
Все очернялось, но остаются немногие, как говорит в диалоге Вседержитель
159
Θεός με τον πατριάρχη Αβρααμ
Бог с патриархом Авраамом
160
Αν έβρισκετο ΄δεκο δεν θα κατάστρεφε τας πόλεις αυτάς
Если найдутся десять не будут разрушенны их города
161
Άρα υπάρχουν ακόμα αυτοί και γι΄αυτό διατηρείται ακόμη η ανθρωπότητα
Следовательно есть еще они и поэтому существует еще человечество
162
Στην ελεεινή κατάσταση που έχει φτάσει
В том жалком состоянии, в которое оно пришло
163
Διότι διέρχεται ζωή πολύ χειροτέρα μήτε τα ζώα αυτή έχουν την ζωη
Потому, что проводит жизнь худшую, чем животные, они не проводят такую жзнь
164
Μήτε τα θηρία με τα κτήνη
Даже звери  скоты не ведут такой жизни
165
Που έχει το πλείστον της σημερινής ανθρωπότητας
Какую имеет большая часть современного человечества
166
Γι΄αυτο και ως προφήτης Ιερεμία λέγω
Поэтому как пророк Иеремия говорю
167
Να δώσει ο Θεός τους πόταμους δακρύων στη κεφαλή μου
Пусть даст Бог реки слез на главу мою
168
Να κλάψω τα χάλια των αδελφών μου των ομοανθρόπων μου  των Έλληνων
Буду оплакивать позор моих братьев моих солюдей греков
169
Τον άλλοτε σοφών...Σήμερα που βρίσκονται; Τον αδελφών μου κατά σάρκα και κατά πνεύμα ορθοδόξων χριστιανών
Некогда мудрых...Сегодня где они находятся? Моих братьев по плоти и по духу-православных христиан
170
Διότι όλοι οι αληθινοί χριστιανοί γι΄αυτό λεγόμαστε και ορθόδοξοι
Потому, что все истинные христиане и потому называемся православные
171
Έχουμε την διδαχή του Ιησού και αγωνιζόμαστε να ζήσουμε και αυτην
Что имеем учение Иисуса и боремся, чтобы жить по нему
172
Αδέλφια διότι είμαστε παιδιά της κολημβηθρας
Мы братья так как мы дети купели крещения
173
Διοτι εκεί υιοθετούμεθα και αναγενόμεθα
Потому, что там мы получаем усыновление и возрождаемся
174
Είμαστε ένα σώμα διότι τρώμε το σώμα του Χρίστου
Мы одно тело, так как едим тело Христово
175
Και γίνομεθα συσομοι με το Χρίστο
И становимся сотелесными Христу
176
Είμαστε ένα διότι πίνουμε το αίμα του Χρίστου και γινόμαστε συναίμοι με το Χρίστο
Мы одно, так как пьем кровь Христа и становимся сокровными с Христом
177
Είμαστε ένας νους είμαστε συννοιοι με τον Χρίστο
Мы один-единый ум мы соумны Христу
178
Είμαστε μια ψύχη συνούσα με τον Χρίστο
Мы одна душа сосущяя(событийствующяя) со Христом
179
Και γι΄αυτό είμαστε ένα σώμα και οφείλουμε να αγαπάμε
И поэтому мы одно тело и должны любить
180
Ο ένας τον άλλον όπως το ορίζει ο Κύριος
Один другого как это определяет Господь
181
Ως τον έαυτο μας να αγαπούμε και τον πλησίον μας
Как самого себя да будем любить и ближнего нашего
182
Αλλά αγάπη όχι τέτοια όπως την μεταχειρίζονται σήμερα
Но любовь не такая как мы употребляют сейчас
183
Οι αιρετικοι και οι άθεοι κα λοιποί
Еретики, безбожники и другие
184
Αγάπη εννοεί να είναι αληθινή επί της βάσης της δικαιοσύνης
Любовь подразумевает, то, что она истинная на основе праведности
185
Να είναι δικαία και έτσι έρχεται η αγάπη
Она должна быть праведной так приходит любовь
186
Εις τας Σοφίας βρεις
В Премудрости(книге) это найдешь
187
Αυτάς αρετάς χειρίζεται η αληθινή χριστιανική πίστη
Эти добродетели использует истинная христианская вера
188
Πρώτον το κάθε πράγμα ή έδαφος ή αντικείμενο
Первое каждая вещь или участок земли или предмет
189
Είναι αυτό που ανήκει στον καθένα
Это то, что принадлежит каждому
190
Είναι αυτό που ανήκει εις την δικαιοσύνη του(Θεου) ανήκει και είναι δικό του
Это то, что принадлежит праведности Божией ему принадлежит , и есть его
191
Αγάπη του είναι να μας του δώσει
От его любви зависит, дать ли это нам
192
Να υπηρετήσουμε και να το επιστρέψουμε
Чтобы мы послужили, а потом это вернули
193
Αυτή είναι η αγάπη πραγνατική
Такова истинная любовь
194
Και όχι η ψευδαγαπη που αθετεί την αδικία όπως οι αιρετικοί θέλουν
А не ложная любовь, которая устанавливает несправедливость, как этого хотят еретики
195
Να στήσουνε την αίρεση τους με το όνομα της αγάπης. Όχι!
Чтобы установить свою ересь во имя любви.Нет!
196
Η ψευδής αγάπη που θέλει να στήσει το ψευδές
Ложная любовь, которая хочет установить ложное
197
Όχι αδικος αγάπη που θέλει επειδή είναι πολλοί
Нет ложной любви, которая хочет
198
Που θέλουν να στήσουν το δικό τους.
Поскольку многие хотят установить то что они хотят
199
Όχι είναι έξω απο τον Θεό διότι είναι αμαρτία.
Нет! Это вне Бога. Это грех
200
Αμαρτία το ψευδες.
Грех-ложное
201
Αμαρτία η αδικια. Αμαρτία η ακηδία
Грех -несправедливость. Грех небрежение
202
Γι΄ αυτό να μένουμε στην αληθινή αγάπη, στην αληθινή δικαιοσύνη
Поэтому останемся в истинной любви в истинной праведности
203
Στην αληθή πραγματική αγάπη που είναι ο Θεός
В истинной действительной любви, которая есть Бог
204
Γι αυτό να αγωνιστούμε απαξάπαντες
Поэтому будем бороться все всеми способами
205
Να στηριχθούμε στην βάση της πίστεως
Чтобы утвердится на фундаменте веры
206
Διότι χωρίς γή δεν μπορούμε να κτίσουμε οικία
Так как без земли не можем построить дом
207
Και χώρις την αληθινή πίστη όπως μας την απεκαλυψεν ο ίδιος ο Θεός
И без настоящей истинной веры, которую нам открыл сам Бог
208
Δεν μπορούμε να σωθούμε
Мы не можем спастись
209
Να σώθεί η ψύχη μας η υγεία της ψυχής
Не может спастись душа наша, здравие души
210
Γι αυτό αγόνας μετά και πρέπει όλοι να αγωνιζόμαστε
Поэтому борьба потом и все мы должны бороться
211
Όπως μας είπε ο Κύριος «η βασιλεία των ουρανών βιάζεται και αυτοί που βιάζουν τον εαυτό τους
Как сказал нам Господь « царство небесное силой берется и те кто совершают усилие над самими собой
212
Να πράξουνε καλά (και οι βιασταί αρπάξουσιν αυτην)
Чтобы творить добро получают его
213
Όλοι οι χριστιανοί να γίνομε οι κληρονόμοι της βασιλείας του Θεού/Αμην
Все христиане да станем наследниками Царства Божия. Аминь.
214
Ευχαριστούμε Πάτερ. Μας μίλησε ο σεβάσμιος και υπέργηρος γέροντας πατήρ Άνθιμος από το κελί της σκήτης Αγ. Αγνής Άγιον Όρος σήμερον 9 οκτ. 1982
Спасибо, отче. С нами говорил почтенейший и престарелый старец Анфим из кельи скита св. Анны Святой Горы. Сегодня 9 октября 1982 года.



Комментариев нет:

Отправить комментарий